چنانچه در موارد فوق دارای نمونه کار یا تسلط کافی نمیباشید علامت نگذارید.